กระดาษทำการ คือ ( Worksheet )


[Total: 2 Average: 5]

กระดาษทำการ (Work Sheet) คือ แบบฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงินมาไว้ที่เดียวกันกระดาษทำการเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงรายการตอนสิ้นงวดก่อนปิดบัญชีดังนั้นกระดาษทำการจะจัดทำขึ้นภายหลังที่ได้จดบันทึกรายการต่าง ๆ ของธุรกิจในบัญชีครบถ้วนแล้วแต่ยังไม่ได้ลงรายการปรับปรุงและปิดบัญชี

กระดาษทำการแบ่งออกเป็น ช่องต่าง ๆ 5 ช่อง คือ

1.งบทดลอง(ก่อนปรับปรุงรายการ)

2.รายการปรับปรุง

3.งบทดลองหลังปรับปรุงรายการ

4.งบกำไรขาดทุน

5.งบดุล

ในธุรกิจขนาดเล็ก อาจไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษทำการ เนื่องจาก มีรายการทางบัญชีไม่มากนัก แต่ธุรกิจขนาดใหญ่ จำเป็นต้องใช้กระดาษทำการ เพื่อช่วยในการปรับปรุงรายการ และจัดทำงบการเงินอย่างไรก็ดี กระดาษทำการ ไม่ถือ เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกบัญชี   • ประโยชน์ของกระดาษทำการ คือ ( Benefits of paper making )
  • กระดาษทำการ (Work Sheet)
  • ประโยชน์ของ กระดาษทำการ สำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
  • หลักการ กระดาษทำการ และ ประโยชน์ของ กระดาษทำการ

  • กระดาษทำการ คือ ( Worksheet )

    วันที่: 28 พ.ค. 2555


    Tags: วิธีทํากระดาษทําการ 8 ช่อง ประโยชน์ของกระดาษทำการ ตัวอย่าง กระดาษ ทำการ 10 ช่อง แบบฟอร์มกระดาษทําการ กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี กระดาษ ทำการ 12 ช่อง แบบ ฟอร์ม กระดาษ ทำการ 6 ช่อง แบบ ฟอร์ม กระดาษ ทำการ