กระดาษทำการ คือ


กระดาษทำการ(Work Sheet) คือ แบบฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงินมาไว้ที่เดียวกันกระดาษทำการเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงรายการตอนสิ้นงวดก่อนปิดบัญชีดังนั้นกระดาษทำการจะจัดทำขึ้นภายหลังที่ได้จดบันทึกรายการต่าง ๆ ของธุรกิจในบัญชีครบถ้วนแล้วแต่ยังไม่ได้ลงรายการปรับปรุงและปิดบัญชี

กระดาษทำการแบ่งออกเป็นช่องต่าง ๆ 5 ช่อง คือ

    1.งบทดลอง(ก่อนปรับปรุงรายการ)
    2.รายการปรับปรุง
    3.งบทดลองหลังปรับปรุงรายการ
    4.งบกำไรขาดทุน
    5.งบดุล


ในธุรกิจขนาดเล็กอาจไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษทำการ เนื่องจากมีรายการทางบัญชีไม่มากนัก แต่ธุรกิจขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้กระดาษทำการเพื่อช่วยในการปรับปรุงรายการ และจัดทำงบการเงินอย่างไรก็ดี กระดาษทำการไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกบัญชี

 กระดาษทำการ คือ

วันที่: 28 พ.ค. 2555


Tags: วิธีทํากระดาษทําการ 8 ช่อง ประโยชน์ของกระดาษทำการ ตัวอย่าง กระดาษ ทำการ 10 ช่อง แบบฟอร์มกระดาษทําการ กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี กระดาษ ทำการ 12 ช่อง แบบ ฟอร์ม กระดาษ ทำการ 6 ช่อง แบบ ฟอร์ม กระดาษ ทำการ