กระดาษทำการ คืออะไร

เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
5,470 ผู้ชม

กระดาษทำการ(Work Sheet)คือแบบฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงินมาไว้ที่เดียวกันกระดาษทำการเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงรายการตอนสิ้นงวดก่อนปิดบัญชีดังนั้นกระดาษทำการจะจัดทำขึ้นภายหลังที่ได้จดบันทึกรายการต่าง ๆ ของธุรกิจในบัญชีครบถ้วนแล้วแต่ยังไม่ได้ลงรายการปรับปรุงและปิดบัญชี
กระดาษทำการแบ่งออกเป็นช่องต่าง ๆ5 ช่องคือ

  1. งบทดลอง(ก่อนปรับปรุงรายการ)
  2. รายการปรับปรุง
  3. งบทดลองหลังปรับปรุงรายการ
  4. งบกำไรขาดทุน
  5. งบดุล

ในธุรกิจขนาดเล็กอาจไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษทำการเนื่องจากมีรายการทางบัญชีไม่มากนักแต่ธุรกิจขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้กระดาษทำการเพื่อช่วยในการปรับปรุงรายการและจัดทำงบการเงิน
อย่างไรก็ดีกระดาษทำการไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกบัญชี