ชาวต่างชาติสามารถจองเช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจในไทยได้หรือไม่


ชาวต่างชาติสามารถจองเช่าสถานที่เพื่อประกอยธุรกิจในไทยได้ค่ะ สำหรับคนต่างด้าวดังต่อไปนี้ ห้ามประกอบธุรกิจในประเทศ คือ 1. คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฏหมายว่า สัญชาติหรือตามกฏหมายอื่น 2. คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฏหมายอื่น การที่จะอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้หรือไม่นั้น ต้องคำนึงถึงผลดีและผลเสียอะไรบ้าง เช่น ความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค ขนาดของกิจการ การจ้างแรงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา


ชาวต่างชาติสามารถจองเช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจในไทยได้หรือไม่

วันที่: 1 มิ.ย. 2557