ภาษีอบจ.


ภาษีอบจ. คือภาษีอะไรค่ะ
ตอบ: อย่างแรกเราต้องมาทำความรู้จัก คำว่า "อบจ" กันก่อนน่ะค่ะ +++++องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและ อบต. รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อน ส่วนภาษีอบจ. คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการค้าน้ำมัน และยาสูบค่ะ

ภาษีอบจ.

วันที่: 2 มิ.ย. 2557