อายุหุ้นกู้


หุ้นกู้มีอายุของตราสารกี่ปีค่ะ และใครเป้นผู้ออกหุ้นกู้ค่ะ...?
ตอบ: ++++ สำหรับหุ้นกู้มีอายุของตราสาร 1 ปี ขึ้นไปค่ะ บริษํทเอกชนเป็นผู้ออกหุ้นกู้ให้ค่ะ ++++

อายุหุ้นกู้

วันที่: 3 มิ.ย. 2557