ประเภทของห้างหุ้นส่วน


ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีหุ้นส่วน สองคนขึ้นไป ผู้เป็นหุ้นส่วนจะอยู่ฐานะผู้จัดการ และทุกคนรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวน ตามกฎหมายเรียกว่า ผู้เป็นหุ้นส่วนสามัญ และเรียกผู้ที่รับผิดชอบการบริหารงานของห้างว่า "หุ้นส่วนผู้จัดการ" ข้อดีของห้างหุ้นส่วนสามัญ 1. การจัดตั้งกระทำได้ง่าย 2. มีการร่วมทุนและความรู้ความสามารถจากผู้เป็นหุ้นส่วน 3. สามารถขยายกิจการด้วยการเพิ่มทุนหรือรับหุ้นส่วนเพิ่มได้ ข้อเสียของห้างหุ้นส่วนสามัญ 1. เมื่อห้างมีการขาดทุนและเลิกกิจการ ผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีฐานะการเงิน ดีจะถูกเรียกร้องให้ชำระหนี้ของห้างทั้งหมดได้ 2. ความคล่องตัวและความเป็นอิสระ ในการบริหารงานลดลง 3. การเสียภาษี เป็นการเสียแบบบุคคลธรรมดา 4. ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ร่วมกันโดย เจ้าหนี้ อาจจะเรียกให้หุ้นส่วนคนใดชำระหนี้ให้จนครบจำนวนย่อมได้
ตอบ: การประกอบการแบบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีลักษณะเหมือนกับห้างหุ้นส่วนสามัญทุกประการ แต่มีข้อแตกต่างกัน คือการนำห้างหุ้นส่วนสามัญไปจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีผลให้ห้างหุ้นส่วนนั้นเป็นนิติบุคคล แยกต่างหากจากห้างหุ้นส่วน ข้อดีของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 1. การเสียภาษีแบบนิติบุคคล 2. ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลภายนอกมากขึ้น เนื่องจากมีผู้สอบบัญชี 3. มีการร่วมลงทุนและความรู้ของหุ้นส่วน

ประเภทของห้างหุ้นส่วน

วันที่: 5 มิ.ย. 2557