การหักค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน


การหักค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ค่ะ
ตอบ: 1.ในการบันทึกบัญชีค่าฝึกอบรมพนักงาน จำนวน 5,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 350 บาท ก็จะบันทึกบัญชีได้ดังนี้ Dr.ค่าฝึกอบรม 5,000 Dr.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 350 ++++++Cr.เงินสด 5,350 2.การส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม นิติบุคคลสามารถหักเป็นรายจ่ายในทางภาษีอากรได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 50% เป็น 100% ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป กล่าวคือ เอกสารประกอบรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นวันที่ในใบเสร็จรับเงิน หรือ วันที่ในเช็ค ต้องลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 จึงจะได้สิทธิในการหักรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 100%

การหักค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน

วันที่: 5 มิ.ย. 2557