เงินลงทุน


บริษัทได้รับเงินลงทุนมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น บริษัทจะบันทึกบัญชีเงินลงทุน ดังกล่าวอย่างไร
ตอบ: กรณีนี้บริษัทควรบันทึกเงินลงทุนที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมพร้อมทั้งจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะถือไว้ เช่น เก็บเงินลงทุนไว้จนครบกำหนด เป็นต้น และควรรับรู้เงินลงทุนที่ได้มาป็นรายได้อื่น โดยบันทึกบัญชีดังนี้ Dr.เงินลงทุน(ตามประเภทวัตถุประสงค์) Cr.รายได้อื่น

เงินลงทุน

วันที่: 7 มิ.ย. 2557