ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากอะไรค่ะ


ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากอะไรค่ะ wanwan019
ตอบ: ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากผลประกอบการของแต่ละกิจการค่ะ รายได้กิจการ หัก ด้วยค่าใช้จ่ายของกิจการ ค่ะ wanwan012

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากอะไรค่ะ

วันที่: 7 มิ.ย. 2557