เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีหรือไม่


ดิฉันทำกิจการรับเหมาก่อสร้าง อยากทราบว่าต้องเสียภาษาีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีด้วยหรือป่าวค่ะ...?
ตอบ: *** กิจการรับเหมาก่อสร้างจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีด้วยค่ะ *** ซึ่งในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน ของทุกปี บุคคลที่มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ถึงประเภทที่ 8 ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน ของปีนั้น บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) ดังนั้น ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ครึ่งปี ได้แก่ บุคคลธรรมดา ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช้นิติบุคคลเงินได้พึงประเมินที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเสียภาษีเงินได้ครึ่งปี ได้แก่ เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ถึงประเภทที่ 8 ซึ่งประกอบด้วย ค่าเช่า เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทนายความ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม เงินได้จากการรับเหมา การพาณิชย์ การเกษตร หรือขนส่ง แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินกินเปล่า เงินช่วยค่าก่อสร้าง เงินค่าซ่อมแซม ค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีหรือไม่

วันที่: 8 มิ.ย. 2557