การเสียภาษี กิจการเจ้าของคนเดียว


การประกอบธุรกิจมีรูปแบบองค์กรธุรกิจแบ่งออกเป็นหลายประเภท อาทิ การประกอบกิจการในฐานะเจ้าของกิจการคนเดียว กิจการในลักษณะห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล กิจการในรูปแบบของนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และกิจการร่วมค้า เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะมีภาระภาษีเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของกิจการว่าผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใด ซึ่งอาจจำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการที่ประมวลรัษฎากรกำหนดให้เป็นหน่วยภาษีซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของกิจการคนเดียว และห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล องค์กรธุรกิจที่ประมวลรัษฎากรกำหนดให้เป็นหน่วยภาษีซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายถึง การดำเนินธุรกิจในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และกิจการร่วมค้า


ตอบ: กรณีผู้เสียภาษีได้ยื่นเรื่องขอคืนเงินภาษียื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มากกว่า 1 ฉบับ เนื่องจากได้ทำรายการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงรายการ เป็นผลให้ได้รับเงินคืนภาษีลดลง หรือเพิ่มขึ้นนั้น เมื่อผู้ขอคืนเงินภาษีได้รับเช็คคืนเงินภาษีฉบับแรกจากกรมสรรพากรแล้ว ผู้ขอคืนเงินภาษีสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1. กรณีได้รับเช็คฉบับแรกเป็นจำนวนเงินมากกว่า การยื่นแบบฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้ผู้ขอคืนเงินภาษีนำเช็คฯ ส่งคืนให้แก่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามหนังสือแจ้งคืนเงินฯ และกรมสรรพากรจะพิจารณาคืนเงินภาษี ตามแบบฯ ที่ถูกต้องให้ต่อไป 2. กรณีได้รับเช็คฉบับแรกเป็นจำนวนเงินน้อยกว่า การยื่นแบบฯฉบับเพิ่มเติม ผู้ขอคืนภาษีสามารถนำเช็คคืนเงินฉบับแรกเข้าบัญชีได้ทันที และ กรมสรรพากรจะจัดส่งเช็คคืนเงินภาษีในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ขอคืนภาษีต่อไป

 

แนะนำ บทความที่เกี่ยวข้องการเสียภาษี กิจการเจ้าของคนเดียว

วันที่: 8 มิ.ย. 2557


Tags: การจัดตั้งกิจการเจ้าของคนเดียว กิจการเจ้าของคนเดียว ร้านอาหาร การเสียภาษีร้านค้า บุคคลธรรมดา ข้อดี ข้อ เสีย ของ กิจการ เจ้าของ คน เดียว การบันทึกบัญชีกิจการเจ้าของคนเดียว กิจการเจ้าของคนเดียว ร้านกาแฟ รายชื่อกิจการเจ้าของคนเดียว โครงสร้างกิจการเจ้าของคนเดียว