ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, VAT - บริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแก่กรรมการ


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, VAT - บริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแก่กรรมการต้องจ่ายอย่างไรค่ะ wanwan027
ตอบ: wanwan036 wanwan037 wanwan037 wanwan037 wanwan038

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, VAT - บริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแก่กรรมการ

วันที่: 9 มิ.ย. 2557