แบบ สบช.3 ต้องเป็นอย่างไร


แบบ สบช.3 ที่ยื่นต่างจังหวัดต้องเป็นสีเหลืองหรือไม่ ?
ตอบ: ไม่จำเป็นต้องใช้สีเหลือง สามารถถ่ายเอกสาร หรือจัดทำขึ้นเองเพื่อใช้ในการยื่นได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
:D

แบบ สบช.3 ต้องเป็นอย่างไร

วันที่: 9 มิ.ย. 2557