ตัวอย่าง การทำบัญชีแยกประเภท


อยากได้ ตัวอย่าง การทำบัญชีแยกประเภท


บัญชีแยกประเภท หมายถึง บัญชีที่รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่ต่อจากที่ได้บันทึกไว้ในสมุดรายวันทั่วไป มีความสำคัญ ทำให้การจัดทำงบทดลองได้เร็วและประหยัดเวลา เพราะว่าแต่ละบัญชีแยกประเภทได้จัดทำและเรียงลำดับตามหมวดบัญชีไว้แล้ว


สมุดบัญชีแยกประเภท แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่


1.สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) เป็นสมุดที่รวบรวมหรือคุมยอดของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ซึ่งใช้บันทึกในการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ(ทุน) ต่อจากการบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไป ได้แก่ บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ บัญชีแยกประเภทหนี้สิน และบัญชีแยกประเภทส่วนของเจ้าของ


2.สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) เป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทย่อยของบัญชีคุมยอด (Controlling Accounts) ในสมุดแยกประเภททั่วไปตัวอย่าง การทำบัญชีแยกประเภท

วันที่: 9 มิ.ย. 2557


Tags: การบันทึกบัญชีแยกประเภทและการทํางบทดลอง บัญชีแยกประเภท ภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มบัญชีแยกประเภท excel แบบฟอร์มบัญชีแยกประเภทย่อย แบบฝึกหัดบัญชีแยกประเภท พร้อมเฉลย ตัวอย่างการผ่านรายการบัญชี posting แบบฟอร์มบัญชีแยกประเภท doc สมุดบัญชีรายวัน