หนังสือบริคณห์สนธิ คือ


หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ตราสารที่ผู้เริ่มจัดตั้งได้ตกลงร่วมกันจัดทำขึ้น ในการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อของบริษัท วัตถุประสงค์ที่จะประกอบการ ทุน และรายละเอียดของผู้เริ่มจัดตั้งหนังสือบริคณห์สนธิ คือ

วันที่: 10 มิ.ย. 2557


Tags: ตัวอย่าง หนังสือบริคณห์สนธิ คือ หนังสือบริคณห์สนธิ หจก หนังสือบริคณห์สนธิ ขอที่ไหน หนังสือบริคณห์สนธิ บริษัทจํากัด หนังสือบริคณห์สนธิ อ่านว่า ตัวอย่างหนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ หนังสือบริคณห์สนธิ กับหนังสือรับรอง