เหตุผลที่ธุรกิจต้องจัดทำบัญชี


[center][b]+++เหตุผลที่ธุรกิจต้องจัดทำบัญชี+++[/b][/center]


wanwan005

- เพื่อบันทึกรายการทางการเงินที่เกิดขึ้น
- เพื่อรวบรวมรายรับและรายจ่ายของกิจการ
- คำนวณกำไรหรือขาดทุนในการดำเนินงานสำหรับงวด
- นำข้อมูลทางบัญชีมาใช้วางแผน
- ใช้ข้อมูลทางการบัญชีมาในการควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้[center]^____^[/center]


เหตุผลที่ธุรกิจต้องจัดทำบัญชี

วันที่: 10 มิ.ย. 2557