ภพ 30 คือ อะไร


ภพ 30 คืออะไร ต้องยื่นเมื่อไร

ภ.พ.30 คือ แบบ แสดงรายได้ของกิจการนั้น ๆ ยื่นไม่เกินทุก วันที่ 15 ของทุกเดือนภพ 30 คือ อะไร

วันที่: 13 มิ.ย. 2557


Tags: ภพ 30 ยื่นภายใน ภพ.30 ต่างกับ ภพ.20 อย่างไร ภพ 36 คือ ภาษีซื้อ ภาษีขาย คือ ภพ 20 คือ อะไร ภาษีซื้อมีอะไรบ้าง การบันทึกบัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ.20 กี่วันได้