สินค้าคงเหลือ


สินค้าคงเหลือ ต้องบันทึกยอดรวมภาษีหรือไม่ wanwan029
ตอบ: ไม่ค่ะ ในวันสิ้นงวดบัญชีกิจการที่มีสินค้าคงเหลือ ต้องบันทึกสินค้าคงเหลือด้วยค่ะ ด้วยยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ wanwan012

สินค้าคงเหลือ

วันที่: 13 มิ.ย. 2557