ค่ารับรอง หักเป็นค่าใช้จ่ายได้เท่าไหรค่ะ


ค่ารับรอง หักเป็นค่าใชจ่ายได้เท่าไรค่ะ wanwan009
ตอบ: ค่ารับรอง ถือเป็นคาใช้จ่ายที่ทุกกิจการจะต้องมีค่ะ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของรายได้ทั้งหมดของกิจการค่ะ wanwan012

ค่ารับรอง หักเป็นค่าใช้จ่ายได้เท่าไหรค่ะ

วันที่: 14 มิ.ย. 2557