กิจการการค้ามีอะไรบ้าง


รูปแบบของกิจการค้ามีอะไรบ้าง


รูปแบบของกิจการค้าแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.กิจการค้าเจ้าของคนเดียว (Single proprietorship) คือ กิจการขนาดเล็กที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ

2.ห้างหุ้นส่วน (Partnership) คือ กิจการค้าที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันเป็นเจ้าของโดยมีสัญญาตกลงรวมทุนกันเป็นหุ้นส่วนประกอบการค้าเพื่อหวังกำไร
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนแยกได้เป็น 2 ประเภท
  2.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินทั้งหมดโดยไม่จำกัดจำนวน
  2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนที่ประกอบด้วยผู้เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ กับ หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ

3.บริษัทจำกัด (Company limited or Corporation)คือ กิจการค้าที่จั้งขึ้นในรูปของนิติบุคคลด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน

 

แนะนำ บทความที่เกี่ยวข้อง
 กิจการการค้ามีอะไรบ้าง

วันที่: 28 พ.ค. 2555


Tags: กิจการการผลิต มีอะไรบ้าง ธุรกิจมีอะไรบ้าง ลักษณะของธุรกิจ กิจการบริการ ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจเจ้าของคนเดียว