การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม


           ผู้เดินทางที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วจากการซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้


-ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
-ไม่เป็นผู้มีลำนาอยู่ในประเทศไทย
-ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
-เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
-ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรร
-ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าที่นำไปพร้อมกับการเดินทาง
-ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามออกนอกราชอาณาจักร เช่น อาวุธปืน วัตถุระเบิด
-มูลค่าของสินค้าต้องไม่น้อยกว่าห้าพันบาท -เป็นสินค้าที่ต้องนำออกนอกราชอาณาจักรภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า


การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

วันที่: 9 พ.ย. 2552


Tags: คืนภาษี ภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา