ภาษี หักณที่จ่าย ค่าเช่า


ในกรณีเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ต้องหักภาษีณที่จ่ายหรือเปล่าครับ ถ้าหักกี่เปอร์เซ็นต์ wanwan033

- ต้องหัก ถ้าจ่าย ค่าเช่ามากกว่า 1000 บาทต่อครั้งหัก 5 เปอร์เซ็นต์

ในกรณีเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ต้องหักภาษีณที่จ่ายหรือเปล่าครับ ถ้าหักกี่เปอร์เซ็นต์

ค่าเช่า หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สินตามมาตรา 40 (5) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ ค่าเช่าอาคาร บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ฯลฯ (แต่ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคารหรือ โรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิและค่าเช่าตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ตามคำสั่ง ท.ป.34/2534)ภาษี หักณที่จ่าย ค่าเช่า

วันที่: 16 มิ.ย. 2557


Tags: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าอาคาร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่ารถ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าบ้าน เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ดิน ภาษี หัก ณ ที่ จ่าย ค่า เช่า เครื่อง ถ่าย เอกสาร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีอะไรบ้าง หักภาษี ณ ที่จ่าย กี่เปอร์เซ็นต์