หัก ณ ที่จ่ายของค่านายหน้า


ค่านายหน้าหัก ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์

wanwan008
ตอบ: wanwan032 [b]ค่านายหน้า หัก ณ ที่จ่าย[/b]

ตามประมวลรัษฏากร หัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า ให้หัก 3 % ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลให้หัก 15% กรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มิได้อยู่ในประเทศไทย แต่ กรณีที่พนักงานบริษัท ได้รับค่านายหน้า ค่าคอม ให้รวมกับฐานเงินเดือน แล้วหักภาษีบุคคลธรรมดาในอัตราก้าวหน้าค่ะ wanwan024
ตอบ: [center] wanwan006[/center]

หัก ที่จ่ายของค่านายหน้า

วันที่: 17 มิ.ย. 2557