ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร


ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร wanwan037


ภาษีเงินได้ถูกหัก ที่จ่ายจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

วันที่: 17 มิ.ย. 2557