ต้องเสียค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในอัตราร้อยละเท่าไหร่


ผู้รับประเมินจะต้องเสียค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในอัตราร้อยละเท่าไหร่ค่ะ...?
ตอบ: ++++ ผู้รับประเมินจะต้องเสียค่าภาษีในอัตราร้อยละ 2.5 ของค่ารายปี(ค่าเช่า)ค่ะ ++++

ต้องเสียค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในอัตราร้อยละเท่าไหร่

วันที่: 20 มิ.ย. 2557