ลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม


++++ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม ++++ 1. จะต้องเป็นผลผลิตที่ได้รับจากกระบวนการผลิตเดียวกัน มีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน 2. สัดส่วนที่ได้รับของผลผลิตแต่ละชนิด ในการผลิตแต่ละงวด แต่ละครั้ง ค่อนข้างคงที่ 3. ผลผลิตที่ได้รับมีมูลค่าใกล้เคียงกัน 4. ผลผลิตที่ได้รับเป็นไปตามเป้าหมายที่กิจการคาดการณ์ไว้


ลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม

วันที่: 21 มิ.ย. 2557