ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของแถม


ของแถมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือเปล่า


การแถมสินค้าชนิดเดียวกัน

ในกรณีที่บริษัทขายเสื้อผ้า ได้ขายเสื้อหนึ่งตัวแถมอีกหนึ่งตัว โดยเสื้อที่แถมมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขาย ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทไม่ต้องนำมูลค่า ของแถม มารวมเพื่อคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร

แต่ถ้าบริษัทขายสินค้า 1 ชิ้น และแถมสินค้าชนิดเดียวกันอีก 2 ชิ้น ถ้าส่งเสริมการขายเช่นนี้ จะต้องนำมูลค่าของสินค้าที่แถมอีก 2 ชิ้น นั้นมารวมเพื่อคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี เพื่อนำส่งภาษีขายด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ของแถม

วันที่: 22 มิ.ย. 2557


Tags: ภาษีขาย ของแถม การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับของแถม บันทึก บัญชี สินค้า ของ แถม ตัวอย่างใบกำกับภาษีที่มีของแถม ได้รับของแถม บันทึกบัญชี ได้รับของแถม บันทึกบัญชีอย่างไร ของแถมในใบกำกับภาษี ส่งเสริมการขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม