ค่าสิทธิบัตรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไหม


ค่าสิทธิบัตรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือป่าวค่ะ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีอะไรบ้างค่ะ...?
ตอบ: ค่าสิทธิบัตรถือเป้นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค่ะ ซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะเข้าเกณฑ์สามารถระบุได้ตามคำนิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็ต่อเมื่อ 1. สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กล่าวคือ สามารถแยกหรือแบ่งจากกิจการ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนได้อย่างเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา สินทรัพย์หรือหนี้สินที่ เกี่ยวข้อง หรือ 2. ได้มาจากการทำสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงว่าสิทธิเหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่น ๆ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถระบุได้ ได้แก่ - ค่าสิทธิบัตร - ลิขสิทธิ์ - สิทธิการเช่า - สัมปทานและการอนุญาติให้ใช้สิทธิ - เครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้า - ค่าความนิยม

ค่าสิทธิบัตรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไหม

วันที่: 23 มิ.ย. 2557