จ่ายค่าที่ปรึกษาให้บริษัทในต่างประเทศ


จ่ายค่าที่ปรึกษาให้บริษัทในต่างประเทศ ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ค่ะ เพราะจ้างบริษัทต่างชาติทำการตลดให้ค่ะ wanwan012


จ่ายค่าที่ปรึกษาให้บริษัทในต่างประเทศ

วันที่: 23 มิ.ย. 2557