สินทรัพย์ถาวรมีกี่ประเภทและมีหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างไร


สินทรัพย์ถาวรมีกี่ประเภทและมีหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างไรบ้าง...?
ตอบ: ++++ สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ ++++ 1. สินทรัพย์ที่มีตัวตน ( Tangible Fixed Assets ) เป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีสภาพเป็นวัตถุมองเห็นได้ สัมผัสได้ ซึ่งโดยปกติแล้วสินทรัพย์ที่มีตัวตนจะแบ่งออกเป็น ก. ไม่ต้องหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเนื่องจากอายุการใช้งานไม่จำกัด เช่น ที่ดิน ข. ต้องคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ( Depreciation ) เนื่องจากสามารถกำหนดอายุการใช้งานได้ เช่น เครื่องจักร อาคาร เครื่องใช้สำนักงาน ค. ต้องหักค่าเสื่อมสิ้น ( Depletion ) เนื่องจากใช้แล้วหมดไปไม่สามารถทดแทนได้ เช่น ป่าไม้ เหมืองแร่ บ่อก๊าซ 2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ( Intangible Fixed Assets ) เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพเป็นวัตถุมองเห็นได้ ไม่สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ แต่ยังคงมีมูลค่าหรือสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นที่สามารถวัดค่าเป็นตัวเงินได้ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ก. ต้องตัดบัญชี ( Amortized ) เนื่องจากระยะเวลาของสิทธิ์ที่ได้รับลดลงตามส่วนของค่าที่ลดลง เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัญญาเช่า ข. ไม่ต้องตัดบัญชี เนื่องจากไม่มีการเสื่อมค่าหรือเสื่อมมูลค่าของสินทรัพย์นั้น เช่น ค่าความนิยม เครื่องหมายการค้า
ตอบ: อยากเริ่มต้น [URL=http://antcoffee.blogspot.com/]เปิดร้านกาแฟ[/URL]

เมื่อ: 23 มิ.ย. 2557
10 ผู้ชม