สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร


[Total: 2 Average: 5]

สินทรัพย์ถาวรมีกี่ประเภท และมีหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างไร

สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 

1. สินทรัพย์ที่มีตัวตน ( Tangible Fixed Assets ) เป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีสภาพเป็นวัตถุมองเห็นได้ สัมผัสได้ ซึ่งโดยปกติแล้วสินทรัพย์ที่มีตัวตนจะแบ่งออกเป็น ก. ไม่ต้องหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเนื่องจากอายุการใช้งานไม่จำกัด เช่น ที่ดิน ข. ต้องคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ( Depreciation ) เนื่องจากสามารถกำหนดอายุการใช้งานได้ เช่น เครื่องจักร อาคาร เครื่องใช้สำนักงาน ค. ต้องหักค่าเสื่อมสิ้น ( Depletion ) เนื่องจากใช้แล้วหมดไปไม่สามารถทดแทนได้ เช่น ป่าไม้ เหมืองแร่ บ่อก๊าซ

 

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ( Intangible Fixed Assets ) เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพเป็นวัตถุมองเห็นได้ ไม่สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ แต่ยังคงมีมูลค่าหรือสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นที่สามารถวัดค่าเป็นตัวเงินได้ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

ก. ต้องตัดบัญชี ( Amortized ) เนื่องจากระยะเวลาของสิทธิ์ที่ได้รับลดลงตามส่วนของค่าที่ลดลง เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัญญาเช่า

ข. ไม่ต้องตัดบัญชี เนื่องจากไม่มีการเสื่อมค่าหรือเสื่อมมูลค่าของสินทรัพย์นั้น เช่น ค่าความนิยม เครื่องหมายการค้า • สินทรัพย์ คือ ( Assets )
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ ( Intangible assets )
 • การด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ ( Impairment of assets )
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current assets )
 • หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ ( Cash-generating assets )
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ( Non-Current Assets )
 • สินทรัพย์สิ้นเปลือง คือ ( Wasting Assets )
 • ตัวอย่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท

 • สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร

  วันที่: 23 มิ.ย. 2557


  Tags: สินทรัพย์ถาวร คือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประเภทของสินทรัพย์ การจัดประเภทสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 10 ชนิด fixed asset management คือ สินทรัพย์ถาวร มาตรฐานการบัญชี ระบบสินทรัพย์ถาวร คือ การจัดการ fix asset