ค่าโสหุ้ย คือ


ค่าโสหุ้ย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองไปจากการดำเนินงาน

- ค่าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน

- ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ บุคคลภายนอกมาติดต่อสำนักงาน

- ค่าปรับจราจร

ตัวอย่าง ส่วนนี้ ถึอเป็น ต้นทุน

- ค่าขนส่งเข้า

- ค่าสินค้าซื้อมาเพื่อขาย

- ค่าจ้างเงินเดือนพนักงาน

- ค่าวัถุดิบในการผลิต

- ค่าน้ำ,ค่าไฟ

 ค่าโสหุ้ย คือ

วันที่: 22 เม.ย. 2561