เอกสารบัญชี เก็บกี่ปี


กรณีที่บริษัทฯ จัดเก็บบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี  เว้นแต่อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีกำหนดให้เก็บรักษาไว้เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันปิดบัญชี

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 มาตรา 14 ซื่งในขณะนี้อธิบดียังไม่ได้มีการกำหนดให้กิจการใดต้องเก็บรักษาบัญชีฯ เกิน 5 ปีเอกสารบัญชี เก็บกี่ปี

วันที่: 8 พ.ค. 2561


Tags: ข้อกำหนด การ จัด เก็บ เอกสาร ทาง บัญชี วิธีทําลายเอกสารทางบัญชี เอกสารภาษี เก็บกี่ปี ระยะเวลาการเก็บเอกสาร เอกสารการเงินเก็บไว้กี่ปี การเก็บเอกสารทางบัญชี 10 ปี เอกสารบัญชีเก็บ 10 ปี การเก็บรักษาเอกสารตามประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 87/3 แห่งประมวลรัษฎากร