คิดค่าเสื่อมราคา วิธีอัตราเร่ง หรือวิธีอัตราลดลง


วิธีอัตราเร่ง ( Accelerated Method ) หรือวิธีอัตราลดลง ( Decreasing Charge Method ) ซึ่งมีอยู่หลายวิธี แต่วิธีที่ได้รับความนิยม ได้แก่

 

1. วิธีผลรวมจำนวนปีของอายุการใช้งานคงเหลือ ณ วันต้นปีทุกปี ( Sum of the Year’s Digit )

 

2. วิธียอดลดลงทวีคูณ ( Double Declining Balance Method )

 

วิธีผลรวมจำนวนปีของอายุการใช้งานคงเหลือ ณ วันต้นปีทุกปี ( Sum of the Year’s Digit ) วิธีนี้จะถือจำนวนปีหรืออายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรเป็นเกณฑ์โดยใช้ผลบวกรวมทั้งสิ้น ในรูปของเศษส่วนและจำนวนเศษส่วนจะค่อย ๆ ลดลงตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจำนวนค่าเสื่อมราคาประจำงวดบัญชี การคำนวณ 1. ผลรวมจำนวนปี = n ( n + 1 ) /2 2. ราคาสุทธิ = ราคาทุน – ราคาซาก หมายเหตุ   n = จำนวนปีที่คาดว่าสินทรัพย์จะใช้งานได้

 

วิธียอดลดลงทวีคูณ ( Double Declining Balance Method ) หลักการคำนวณ คือ จะคำนวณหาอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปีและปรับจำนวนเป็น 2 เท่า นำอัตรา 2 เท่าที่คำนวณได้ไปคำนวณหาค่าเสื่อมราคาประจำงวด โดยคำนวณจากราคาตามบัญชี ( Book Value )ของสินทรัพย์ถาวรที่ลดลงทุกปี และวิธีนี้ไม่นำราคาซากมาเกี่ยวข้องกับการคำนวณ การคำนวณ ค่าเสื่อมราคา = ( 2 x อัตราร้อยละของวิธีเส้นตรง ) x ราคาตามบัญชี ณ วันต้นงวดคิดค่าเสื่อมราคา วิธีอัตราเร่ง หรือวิธีอัตราลดลง

วันที่: 19 ธ.ค. 2552


Tags: การคิดคาเสื่อมราคา คำนวณค่าเสื่อมราคา บัญชีภาษีอากร วิธีคิดค่าเสื่อมราคา วิธีคิดค่าเสื่อมมีกี่วิธี ค่าเสื่อมราคา วิธีลดน้อยถอยลง วิธีคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์ วิธีคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร วิธียอดลดลงทวีคูณ double declining balance method วิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง ราคาซาก คือ วิธีคิดค่าเสื่อมราคาอาคาร