ภาษีสรรพสามิต คือ


ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ  และสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศบางประเภท หรืออาจเก็บจากวัตถุดิบหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างที่ดำเนินการผลิตหรืออาจเก็บจากสินค้าที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว  รวมทั้งภาษีที่เรียกเก็บจากการซื้อขายสินค้าและบริการบางอย่าง และรวมตลอดถึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ด้วย ซึ่งได้แก่ สุรา ยาสูบ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เครื่องดื่ม เครื่องไฟฟ้า แก้วและเครื่องแก้ว รถยนต์ เรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม และเครื่องสำอาง สถานบริการภาษีสรรพสามิต คือ

วันที่: 22 พ.ค. 2561


Tags: ภาษีสรรพสามิตใหม่ อัตราภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิต doc รายงานภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร คือ ภาษีสรรพสามิต 2560 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิต แบตเตอรี่