ภาษีศุลกากร คือ


ภาษีศุลกากร เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสิ่งของที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันใช้คำว่า “อากร” แทน “ภาษี”  ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าขาเข้าเรียกว่า “อากรขาเข้า” และภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าขาออกเรียกว่า “อากรขาออก”ภาษีศุลกากร คือ

วันที่: 22 พ.ค. 2561


Tags: ภาษีศุลกากร ppt สรุปภาษีศุลกากร ฐานภาษีศุลกากร ภาษีศุลกากร pdf ภาษีศุลกากร doc ผู้มีหน้าที่เสียภาษีศุลกากร คือ การคำนวณภาษีศุลกากร รายงานภาษีศุลกากร