ภาษีท้องถิ่น คือ


ภาษีท้องถิ่น เป็นภาษีที่ราชการส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆภาษีท้องถิ่น คือ

วันที่: 22 พ.ค. 2561


Tags: อัตราภาษีท้องถิ่น รายงานภาษีท้องถิ่น ภาษีท้องถิ่น 2560 ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภาษีท้องถิ่น ภาษีอื่นๆ การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ภาษีอากรท้องถิ่น ภาษีท้องถิ่น 2561