แม่บทการบัญชี (Accounting Framework)


แม่บทการบัญชี (Accounting Framework) เป็นกรอบแนวคิดขั้นพื้นฐานและเป็นมาตรฐานขั้นต้นสำหรับการจัดทำ/นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจดบันทึกและการทำบัญชี ตลอดการจัดทำงบการเงินต่างๆแม่บทการบัญชี (Accounting Framework)

วันที่: 8 ก.ย. 2561