สินทรัพย์ (Assets)


สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง เงินหรือรูปแบบสิ่งของที่มีมูลค่าที่กิจการหรือบุคคลเป็นเจ้าของ อาจจะมีตัวตน(สามารถมองเห็น / สัมผัสได้) หรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น เครื่องจักร ที่ดิน โรงงาน ลูกหนี้การค้า ลิขสิทธิ์ เป็นต้นสินทรัพย์ (Assets)

วันที่: 8 ก.ย. 2561