เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)


เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) เป็นการบันทึกรายการค้าต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ ซึ่งใช้หลักของเวลาเป็นตัวกำหนดตามงวดบัญชีนั้นๆ เช่น 3 เดือน ,  1 ปี โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะได้รับหรือจ่ายในรูปแบบของเงินสดเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)

วันที่: 8 ก.ย. 2561