ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)


ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)  หมายถึง รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบัน แต่กิจการยังไม่ได้ทำการจ่ายจึงยังไม่ได้บันทึกลงในบัญชี จึงต้องปรับปรุงบัญชีเป็นรายงานส่วนของหนี้สินหมุนเวียน เช่น ค่าใช้จ่ายแรงงาน ค่าดอกเบี้ยคงค้าง เป็นต้นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)

วันที่: 8 ก.ย. 2561