จัดสรรแล้ว (Appropriated)


จัดสรรแล้ว (Appropriated) หมายถึง กิจกรรมการดำเนินงานใดๆที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของกิจการ เช่น การจัดสรรกำไรสะสมของกิจการ ซึ่งแบ่งการจัดสรรเป็น 3 ประเภท คือ 1.การจัดสรรตามกฏหมาย 2. การจัดสรรตามข้อผูกพัน 3. การจัดสรรตามนโยบายของบริษัท/กิจการจัดสรรแล้ว (Appropriated)

วันที่: 8 ก.ย. 2561