ค่าใช้จ่ายในการจัดหา (Acquisition Costs)


ค่าใช้จ่ายในการจัดหา (Acquisition Costs) หมายถึง “ค่าใช้จ่ายในการได้มา” ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักรหรืออาคาร โรงงานหลังจากหักส่วนลด และค่าใช้จ่ายในการจูงใจลูกค้าเช่น ค่าโฆษณา ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้นค่าใช้จ่ายในการจัดหา (Acquisition Costs)

วันที่: 8 ก.ย. 2561