เจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable)


เจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable) คือ กิจการได้รับสินค้าหรือบริการแล้วแต่กิจการยังไม่ได้ดำเนินการชำระเงิน โดยมีระยะเวลาในการชำระคืนตามตกลงแต่คู่ค้า ซึ่งเจ้าหนี้การค้าจะถูกบันทึกอยู่ในหมวดหนี้สินหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable)

วันที่: 8 ก.ย. 2561