ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท คือ (Account Balance)


[Total: 2 Average: 5]

ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท (Account Balance) หมายถึง การรวมจำนวนเงินทางด้านเดบิตและด้านเครดิตของบัญชีต่างๆแล้วเขียนยอดรวมไว้ใต้จำนวนเงินที่อยู่บรรทัดสุดท้าย จากนั้นหาผลต่างระหว่างยอดเงินด้านเดบิตและด้านเครดิต โดยหากยอดเงินรวมทางด้านเดบิตของบัญชีใดๆมากกว่ายอดเงินรวมทางด้านเครดิต บัญชีนั้นจะมียอดคงเหลือด้านเดบิต ในทางกลับกันหากยอดเงินรวมทางด้านเครดิตของบัญชีใดๆมากกว่ายอดเงินรวมทางด้านเดบิต บัญชีนั้นจะมียอดคงเหลือด้านเครดิต และหากยอดรวมทางด้านเครดิตและเดบิตในบัญชีใดๆเท่ากัน แสดงว่าบัญชีนั้นไม่มียอดคงเหลือ • ความหมาย ของ บัญชีแยกประเภท
 • การหายอดคงเหลือของสมุดบัญชีแยกประเภท คือ (Determining Account Balances)
 • ตัวอย่าง การทำบัญชีแยกประเภท
 • บัญชีแยกประเภทที่นิยมใช้ มีอยู่ 2 ประเภท
 • บัญชีแยกประเภท คือ ( Ledger )
 • สมุดบัญชีแยกประเภท คือ (Ledger book)
 • ชนิดของบัญชีแยกประเภท
 • รูปแบบบัญชีแยกประเภทที่นิยมใช้
 • การเลือกใช้สมุดบัญชีแยกประเภท

 • ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท คือ (Account Balance)

  วันที่: 10 ก.ย. 2561


  Tags: การหายอดคงเหลือ บัญชีแยกประเภท หมายถึง วิธี การ หา ยอด คงเหลือ บัญชี แยก ประเภท การหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทด้วยดินสอ แบบฟอร์มแยกประเภทลูกหนี้รายตัว หมวดบัญชีแยกประเภท งบทดลองไม่เท่ากัน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป คือ download ตัวอย่าง งบ ทดลอง