หน่วยเสียเกินปกติ (Abnormal Spoilage)


หน่วยเสียเกินปกติ (Abnormal Spoilage) คือ ส่วนงานในขั้นตอนการผลิตที่มีข้อบกพร่อง มีตำหนิ ซึ่งมีจำนวนเกินกว่ามาตรฐานทั่วไปที่เกิดขึ้นหรือตามข้อกำหนดของกิจการ ซึ่งหน่วยเสียเกินปกติเหล่านี้ต้องได้รับการควบคุมดูแล เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือเกิดขึ้นในครั้งต่อไปหน่วยเสียเกินปกติ (Abnormal Spoilage)

วันที่: 10 ก.ย. 2561