วิธีการปันส่วน (Allocation of by products)


วิธีการปันส่วน (Allocation of by products) คือ วิธีการหาต้นทุนร่วมที่เกิดขึ้นของการผลิตสินค้าโดยส่วนมากใช้กับโรงงานหรือกิจการที่มีการผลิตสินค้าหลายๆชนิดร่วมกัน ซึ่งการปันส่วนดังกล่าวจะใช้หลักเกณฑ์ในการปันส่วน ตามนโยบายกิจการ ลักษณะสินค้าและกระบวนการผลิตวิธีการปันส่วน (Allocation of by products)

วันที่: 10 ก.ย. 2561