วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม (Allocation of Joint Products)


วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม (Allocation of Joint Products) คือ วิธีการหาต้นทุนร่วมสำหรับโรงงานที่ผลิตสินค้าหลายชนิด โดยกิจการจะมีต้นทุนเกิดขึ้นมากมาย เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าต้นทุนเหล่านี้เป็นของผลิตภัณฑ์ชนิดใด ดังนั้นในทางบัญชีจึงใช้วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวมเป็นการหาค่าต้นทุนของสินค้าแต่ละประเภทอย่างยุติธรรมวิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม (Allocation of Joint Products)

วันที่: 10 ก.ย. 2561