ขอสมมติฐานการบัญชี (Basic Accounting Concepts)


ขอสมมติฐานการบัญชี (Basic Accounting Concepts) หมายถึง ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่สำคัญในทางการทำบัญชีตลอดจนการจัดทำงบการเงิน โดยที่ไม่ต้องมีการพิสูจน์เนื่องจากเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผู้ทำบัญชีจะต้องเข้าใจในสมมติฐานของการบัญชีและปฏิบัติตามได้ถูกต้องขอสมมติฐานการบัญชี (Basic Accounting Concepts)

วันที่: 10 ก.ย. 2561