ขอสมมติฐานการบัญชี (Basic Accounting Concepts)


ขอสมมติฐานการบัญชี (Basic Accounting Concepts) หมายถึง ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่สำคัญในทางการทำบัญชีตลอดจนการจัดทำงบการเงิน โดยที่ไม่ต้องมีการพิสูจน์เนื่องจากเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผู้ทำบัญชีจะต้องเข้าใจในสมมติฐานของการบัญชีและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง • การบัญชีตามความรับผิดชอบ
 • แนวทางการนำ หลักการบัญชี มา ในชีวิตประจำวัน
 • ข้อแตกต่าง ระหว่าง การบัญชีการเงิน และ การบัญชีบริหาร
 • ข้อ สมมติฐาน ของ การบัญชี
 • การบัญชี คือ (Accounting)
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • ลักษณะของการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต
 • ความสำคัญของนักบัญชี การบัญชีนั้นสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ ทำไมต้องทำบัญชี
 • แม่บทการบัญชี คือ (Accounting Framework)
 • ข้อสมมุติทางการบัญชีไว้ในแม่บทการบัญชี

 • ขอสมมติฐานการบัญชี (Basic Accounting Concepts)

  วันที่: 10 ก.ย. 2561