ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)


ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) คือรายงานจากธนาคารที่ส่งมาให้กิจการเพื่อเป็นหลักฐาน(โดยส่วนมากเป็นรายการบัญชีกระแสเงินสด) โดยเมื่อกิจการได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารจะต้องนำมาเปรียบเทียบกับบัญชีเงินสดของกิจการใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

วันที่: 10 ก.ย. 2561