ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)


ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) คือรายงานจากธนาคารที่ส่งมาให้กิจการเพื่อเป็นหลักฐาน(โดยส่วนมากเป็นรายการบัญชีกระแสเงินสด) โดยเมื่อกิจการได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารจะต้องนำมาเปรียบเทียบกับบัญชีเงินสดของกิจการ  • ตรวจสอบ ยอดเงินฝากธนาคาร
  • การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
  • ยืนยันยอด เงินฝากธนาคาร ต้องทำอย่างไร
  • ความรู้เรื่องงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
  • งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)
  • ตัวอย่างงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
  • เงินฝากธนาคาร (Cash at Bank)

  • ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

    วันที่: 10 ก.ย. 2561