เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (Bank overdraft)


เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (Bank overdraft) คือรูปแบบหนึ่งที่ธนาคารให้กิจการกู้เงินระยะสั้นเพื่อนำไปลงทุนในกิจกรรมประจำวันของกิจการ โดยกิจการสามารถเบิกเงินโดยใช้เช็คผ่านบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งจะเบิกกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้ • บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชี อย่างไร
 • งบการเงิน : ใครคือผู้ใช้และจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง
 • การลงบัญชี จ่ายเงินโบนัส ให้ลูกน้อง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร
 • เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ
 • บัญชีภาษีอากร กับบัญชีการเงิน แตกต่างกันอย่างไร
 • การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน

 • เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (Bank overdraft)

  วันที่: 10 ก.ย. 2561