งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)


งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation) เป็นงบที่จัดทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องระหว่างตัวเลขที่บันทึกของกิจการและตัวเลขในบัญชีของธนาคาร โดยจัดทำขึ้นสำหรับใช้กับบัญชีกระแสรายวันเพื่อบันทึกการฝากเงินและถอนเงินของกิจการและธนาคารเป็นระยะๆ  • การเปรียบเทียบ วิธีระหว่าง FOB กับ CIF
 • การจัดทำงบการเงินเปรียบเทียบ
 • เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย กิจการเจ้าของคนเดียว
 • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินที่สรุปผลการเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายของรอบร...
 • การพิสูจณ์ยอดเงินในธนาคารและการเปรียบเทียบยอดเงินสดตามบัญชีและเงินสดที่ตรวจนับได...
 • เปรียบเทียบระหว่างบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล
 • ความเปรียบเทียบกันได้ (Comparability)
 • การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้ (The Matching Principle)

 • งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)

  วันที่: 10 ก.ย. 2561