งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)


งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation) เป็นงบที่จัดทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องระหว่างตัวเลขที่บันทึกของกิจการและตัวเลขในบัญชีของธนาคาร โดยจัดทำขึ้นสำหรับใช้กับบัญชีกระแสรายวันเพื่อบันทึกการฝากเงินและถอนเงินของกิจการและธนาคารเป็นระยะๆ งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)

วันที่: 10 ก.ย. 2561